Άρθρο 1
ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ

Μετονομάζεται το Σωματείο «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΔΙΑΚΙΤΩΝ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΔΙΑΚΙΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοπός του Συλλόγου είναι η επιδίωξη της πνευματικής και ηθικής εξύψωσης των μελών της, η υλική υποστήριξη σε όσους Βυδιακίτες έχουν ανάγκη, η διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων όλων των Βυδιακιτών, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και φιλίας και η με οποιονδήποτε τρόπο ενίσχυση, πολιτιστική ανάπτυξη και εξωραϊσμός του Βυδακίου.

Άρθρο 3
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος αποτελείται από επίτιμα, τακτικά και αρωγά μέλη.
Επίτιμα μέλη εκλέγονται άτομα που προσέφεραν σοβαρές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή το Βυδιάκι γενικότερα και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 10 τουλάχιστον τακτικών μελών.
Τακτικά μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους όλοι όσοι κατάγονται από το Βυδιάκι, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικίας τους, επίσης εγγράφονται ως μέλη άτομα από το 15ο έτος χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ως αρωγά μέλη μπορούν να εγγραφούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα που θέλουν να ενισχύσουν το Σύλλογο.

Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. ο Σύμβουλος που πλειοψηφεί συγκαλεί τα υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη μέσα σε οκτώ ημέρες από τη Γενική Συνέλευση και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία : Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Ειδικός Γραμματέας και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων.
Την ίδια μέρα παρευρίσκεται με πρόσκληση του Συμβούλου που έχει πλειοψηφήσει αντιπροσωπεία από το παλιό Δ.Σ. και γίνεται παραλαβή και παράδοση Διοίκησης και Διαχείρισης αντίστοιχα. Στην συνέχεια συντάσσεται το σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη που παρευρίσκονται παλιού και νέου Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Δ.Σ. αυτά αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά εκλογής. Αν τα μέλη που έχουν παραιτηθεί από το Δ.Σ. είναι περισσότερα από τέσσερα (4) η θητεία θεωρείται ότι έχει λήξει και με ευθύνη των υπολοίπων συγκαλείται μέσα σε δύο μήνες Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Άρθρο 5
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων κ.λ.π. Αρχών. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και διευθύνει τις συζητήσεις. Επίσης καλεί τα μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και εισηγείται σε κάθε περίπτωση την εφαρμογή του Καταστατικού. Υπογράφει την αλληλογραφία του Συλλόγου καθώς και τα εντάλματα πληρωμών σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν ψηφισθεί.

Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας σε όλες τις αρμοδιότητες.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και τα εντάλματα πληρωμών. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του αρχείου και της σφραγίδας του Συλλόγου. Αν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας ή οποιοδήποτε από τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ.

Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας κάνει τις εισπράξεις, εκδίδοντας διπλότυπο είσπραξης, καθώς επίσης και τις πληρωμές σύμφωνα με ένταλμα που εκδίδει και υπογράφει υπογραφόμενο επίσης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Αναφέρει στο Δ.Σ. την κίνηση του ταμείου και καταθέτει τα ποσά στην Τράπεζα ή επενδύει αυτά σε Εθνικά χρεόγραφα μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ένα μικρό ποσό που έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ., παραμένει στα χέρια του Ταμία για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Για κάθε ανάληψη χρημάτων απαιτείται έγκριση του Δ.Σ.

Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα
Ο Ειδικός Γραμματέας πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το Μητρώο των μελών και γενικά βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του.

Καθήκοντα Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων
Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την άρτια οργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων, την επικοινωνία του Συλλόγου με τα μέλη του και γενικά καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προβολή του Συλλόγου.

Άρθρο 6
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα, ενημερώνεται για τα οικονομικά και διοικητικά θέματα του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που προκύπτει.
Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε μέρες το αργότερο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερνικά η ψήφος του Προέδρου. Για μεγάλης σημασίας θέματα ή για διάθεση ποσού μεγαλύτερου του 1/5 των ετήσιων εσόδων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία πέντε μελών. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να παρευρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις εκτός ανωτέρας βίας. Μέλη του Δ.Σ. που απουσίασαν για τέταρτη συνεχή φορά αδικαιολόγητα εκπίπτουν και αντικαθίστανται με τους αναπληρωματικούς. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να διαθέτει το 1/5 των χρημάτων των ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τα υπόλοιπα 4/5 για έργα εξωραϊστικά και κοινωφελή στο χωριό Βυδιάκι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διατεθεί ολόκληρη η περιουσία του Συλλόγου σύμφωνα με τις προτάσεις που θα ψηφισθούν, κατά προτεραιότητα για έργα στο Βυδιάκι.

Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως αν προκύψει κάποιο σοβαρό θέμα στις παρακάτω περιπτώσεις:
Αν το ζητήσει ο Πρόεδρος
Αν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.
Αν το ζητήσουν δέκα τουλάχιστον τακτικά μέλη

Άρθρο 7
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει Επίτιμους Προέδρους άτομα, που έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στο Σύλλογο ή το Βυδιάκι γενικότερα, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή 20 τακτικών μελών. Επίσης, το Δ.Σ. μπορεί εξηγώντας τους λόγους να προτείνει στην Γενική Συνέλευση, και αφού το προσκαλέσει να παρευρεθεί την προσωρινή ή διαρκή διαγραφή κάθε μέλους που ενεργεί αντίθετα στα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου ή έθιξε το κύρος του.

Άρθρο 8
Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο Σύλλογο ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. καθώς και εφ’ άπαξ ποσόν εγγραφής, το οποίο θα είναι 50% της συνδρομής.
Κάθε παράβαση από μέλος του Συλλόγου, της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα Σωματεία, σημαίνει την αποβολή του υπαίτιου από τον Σύλλογο. Κατά της απόφασης αποβολής μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 9
Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται κάθε δύο χρόνια σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης διαβάζεται η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση των δύο ετών και συζητείται κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο. Στη συνέχεια η Συνέλευση ψηφίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό. Πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται με ανάταση της χειρός από τα προτεινόμενα μέλη, Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ένας πρακτικογράφος. Από τη στιγμή αυτή ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας διευθύνουν τις Εργασίες της Συνέλευσης δεν μπορούν να μετέχουν μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. Στη συνέχεια εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που διεξάγει την ψηφοφορία και ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα νέα μέλη του Δ.Σ. και την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Υποψήφια για εκλογή μέλη δεν μπορούν να μετέχουν στην Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι που έχουν ισοψηφήσει παίρνουν τη σειρά τους με κλήρωση που διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με προτυπωμένα ψηφοδέλτια. Η προθεσμία υποψηφιοτήτων λήγει δύο μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση υποψηφιότητας γίνεται εγγράφως προς το Δ.Σ. του Συλλόγου. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως για ορισμένα σοβαρά θέματα, αν ζητηθεί εγγράφως από την πλειοψηφία του Δ.Σ. ή από το 1/10 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στον Σύλλογο. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, οπότε υπάρχει απαρτία με όσους είναι παρόντες και οι αποφάσεις θεωρούνται έγκυρες. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και οι αποφάσεις της θεωρούνται τελεσίδικες. Για την νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει τα μέλη του Συλλόγου να ειδοποιηθούν εγγράφως και στην πρόσκληση να γράφονται σε θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 10
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει το ταμείο, τα βιβλία εσόδων και εξόδων, την κατάσταση της περιουσίας του Συλλόγου και γενικά την οικονομική και διοικητική διαχείριση με την υποχρέωση να υποβάλλει λεπτομερή έκθεση στη Γενική Συνέλευση, που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 11
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα έσοδα του Συλλόγου αποτελούνται από τα δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές των μελών, τις έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 12
ΔΩΡΕΕΣ

Όσοι προσφέρουν στον Σύλλογο μεγάλα ποσά ή περιουσιακά στοιχεία ή αντικείμενα αξίας ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. σε δωρητές του Συλλόγου. Τα ονόματα αυτών αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 13
Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Βιβλίο Εξελεγκτικής Επιτροπής
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
Βιβλίο Μητρώου Μελών
Βιβλίο Αλληλογραφίας
Βιβλίο Ταμείου
Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου
Βιβλίο Δωρητών
Βιβλίο Επίτιμων Μελών
Διπλότυπο Ενταλμάτων Πληρωμών
Διπλότυπο Εισπράξεων

Άρθρο 14
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που γράφει στην περιφέρειά της «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΔΙΑΚΙΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ΑΘΗΝΑ 1946. Στο κέντρο έχει ως σήμα την εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Άρθρο 15
Ο Σύλλογος γιορτάζει επίσημα στις 15 Αυγούστου, γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει και δεύτερη γιορτή.

Άρθρο 16
Απαγορεύεται η ανάμιξη του ονόματος του Συλλόγου σε πολιτικά ζητήματα καθώς και οι πολιτικές συζητήσεις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 17
Ο Σύλλογος δεν διαλύεται εφ’ όσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικά μέλη. Σε περίπτωση διάλυσής του η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στο Βυδιάκι και τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για κοινωφελή έργα σ’ αυτό, με ευθύνη του τελευταίου Δ.Σ.

Άρθρο 18
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στο Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους νόμους.

Άρθρο 19
Το Καταστατικό αποτελείται από δέκα εννέα (19) άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με το Νόμο και ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του.

Ο Πρόεδρος Γεν. Συνέλευσης Θ. Χ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γραμματέας Γεν. Συνέλευσης Β. Ι. ΜΠΟΥΜΗΣ

Ο Πρόεδρος Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Γεν. Γραμματέας Ν. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1946

Πρόεδρος : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αντιπρόεδρος : ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Γενικός Γραμματέας : ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ειδικός Γραμματέας : ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ταμίας : ΜΠΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλη :
ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΜΗΣ ΑΡ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1946 ΕΩΣ 2014

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΟΥΡΙΔΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΟΣ Γ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΖΕΝΗΣ Α. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α. ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 6977231926

Αντιπρόεδρος : ΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τηλ. 6977897055

Γεν. Γραμματέας : ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλ. 6944738354

Ειδ. Γραμματέας : ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ. 6973805923

Ταμίας : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλ. 6936060605

Δημόσιες Σχέσεις : ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλ. 6945976766

Μέλη :
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλ. 6972956147

ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλ. 6984140601

ΡΟΝΤΖΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλ. 6979784749